زمین توخالی

گزارش های سیاست خارجی از موجودات ساکن در سیاره مشترک زمین ما در زیر سطح آن. گزارش از مجتمع های زیرزمینی باستان.