زمین توخالی

پیام های تبعیض آمیز مربوط به موجودات در سیاره مشترک ما زمین زیر سطح آن. گزارش از مجتمع های زیر زمینی باستانی.