سياست خارجي

ما باید علاقه مند نه تنها در آنچه در جریان است در همسایه ها، بلکه چیزی است که در بالا سر ما اتفاق می افتد.