سیاست های برون مرزی

ما باید نه تنها به آنچه برای همسایگان ما اتفاق می افتد بلکه به آنچه بیش از سر ما اتفاق می افتد علاقه مند باشیم.