شهادت شخصی

شهادت شهود مستقیم از حوادث فوق العاده و مورد اعتماد مردم از صفوف فضانوردان، فضانوردان، دانشمندان، نظامی، مدیریت دولت است. اسناد معتبر از آرشیوهای دولتی.