زیر آب

چیزهای عجیب در سیاره ما اتفاق می افتد. اغلب ما نمی دانیم که آنها در مناطق بزرگ آب مخفی شده اند. این نه فقط اقیانوس ها و دریاها، بلکه دریاچه های بزرگ و عمیق است. بسیاری معتقدند شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تمدن های باستانی وجود دارد یا اینکه موجودات هوشمند دیگر آنها را داشته اند یا هنوز وجود دارند.