ET زیر آب

اتفاقات استثنایی نیز در سیاره ما اتفاق می افتد. ما غالباً نمی دانیم که آبهای بزرگ چه چیزی را پنهان می کنند. این فقط اقیانوس ها و دریاها نیست ، بلکه دریاچه های بزرگ و عمیق نیز هستند. نشانه های بسیاری وجود دارد که شواهدی از تمدن های باستان وجود دارد و / یا موجودات هوشمند دیگری پناهگاه خود را داشته اند یا هنوز هم دارند.