انرژی آزاد

انرژی آزاد، انرژی نقطه صفر، منابع انرژی جایگزین، منابع انرژی تجدیدپذیر. مقالات متمرکز بر alternatvine به دنبال به دست آوردن انرژی با توجه به اثرات زیست محیطی است.