انرژی آزاد

انرژی رایگان ، انرژی با نقطه صفر ، منابع انرژی جایگزین ، منابع انرژی تجدید پذیر. مقالات در مورد دیدگاه جایگزین تولید انرژی با توجه به تأثیرات زیست محیطی تمرکز داشتند.