غیبت

خوب است zبا پاهای خود روی زمین بمانید و دریابید که افرادی هستند که به دنبال راهی معنوی از وجه تاریک سکه هستند. این هیچ دلیلی برای پیروی از آنها یا توجه بیش از حد به آنها نیست. اما به همین دلیل است که باید بفهمیم حتی این قلب نیز در قلب ما جای دارد - حتی قلب تاریک. و این خیلی به نحوه مدیریت آن بستگی دارد. خواه با عشق و عطوفت محترمانه آن را بپذیریم و خواه با احساس مقاومت و نفرت.