جهان درونی

نگاهی سریع به داخل ما اغلب به ما می گوید که ما واقعا چه چیزی و چه چیزی را با زندگی مان به سرنوشت می رسانیم.