حلقه ها را برش دهید

08. 01. 2023
پنجمین همایش بین المللی برون سیاست، تاریخ و معنویت

برای یادآوری ، من یک مرور کلی از مستندهای فیلم را می توان در YT با موضوع "حلقه های محصول" یافت.

هر ساله ، به ویژه در ماه های تابستان ، این الگوها در مزارع ، چمنزارها یا حتی در جنگل ظاهر می شوند.

بحث در مورد واقعی بودن (نویسندگان آنها تمدن های دیگر هستند) یا نادرست (رکود اقتصادی است) از دهه 90 با این پدیده همراه بوده است. با این حال ، پدیده محافل محصول بسیار قدیمی تر است. سوابق دوره ای از قرون وسطی و موارد دیگر وجود دارد ...

حلقه های برش - دروازه هایی به ابعاد دیگر

پیشگویی های مایاها و محافل محصولات

 

بیگانگان امضا می کنند

 

مقالات مشابه