نیروگاه بیگانه

6 02. 08. 2022

در حین مأموریت آپولو 16 در سال 1972 ، عکسی به شماره AS16-P-4095 هنگام پرواز بر فراز سطح ماه گرفته شد که یک پدیده خاص را در دشت کایل ثبت می کند.

هرچه که باشد ، با اطمینان می توان گفت که تخلیه انرژی شدیدی ایجاد می کند. البته این س remainsال باقی می ماند که چرا ، برای چه کسی و چگونه کار می کند؟

لازم به یادآوری است که موارد مشاهدات ETV در نزدیکی ستون های ولتاژ بسیار بالا یا در جو فوقانی نزدیک ابرهای طوفانی ثبت شده است. در ماه ، کسی ظاهرا طوفان خود را به عنوان یک منبع انرژی ایجاد کرده است ...

مقالات مشابه