چرخ دنده

24. 07. 2022

هنگامی که ما به تاریخ نگاه کنید، آن را هنوز هم از طرف مدرسه هم به دست خزنده ایده که اجداد ما به نحوی تحتانی، نادان، بی تجربه و در برخی موارد حتی احمقانه بود. ایده های ما در مورد گذشته می دید تغییر شکل که جهان توسعه خطی از ساده به پیچیده، از ابتدایی تا پیچیده ... است پس از آن وحشت وقتی غرور و افتخار ما افت ضرب المثلی از طول زمان در غرفه می شود برای ما به چیزهایی که باید به ، به گفته دادگاه ما، راحتی به اصطلاح مدرن.

 

 

مقالات مشابه