مهندسی ژئوماتیک

تأثیرگذاری هدفمند بر مردم زمین، به خصوص او اقلیم. به دلیل عدم دانش کافی از فرآیندهای سیاره ای مهندسی ژئو (به عنوان مثال با استفاده از آئروسل و CHEMTRAILS) عواقب منفی تغییرات غیرقابل پیش بینی آب و هوا. تأثیرگذاری بر روی آب و هوا نیز س questionsالات اخلاقی را به وجود می آورد. به عنوان مثال برخی از راه های تغییر اقلیم مورد انتقاد قرار می گیرند صندوق جهانی طبیعت.