حادثه در جنگل رندلشام

مورد مشاهده و برخورد نزدیک با تکنولوژی فرازمینی که در ماه دسامبر اتفاق افتاد 1980 بهترین رویداد مستند شده از Archives of Real Real قانون X.