تاریخ هند

تاریخ هند، بر خلاف غرب، با سانسور سیاسی مسیحی مشخص نیست. به همین دلیل است که ما می توانیم در مورد رویدادهایی که چندین هزار ساله هستند را بخوانیم. ما همچنین می توانیم در مورد تعامل دنیای به اصطلاح غربی با دنیای هند - که در آن بسیاری از مردم به راه افتاده است یاد بگیرند عاقل یاد بگیر