تاریخ هند

تاریخ هند ، برخلاف تاریخ غرب ، با سانسور سیاسی مسیحی مشخص نیست. بنابراین ، ما می توانیم درباره وقایع ده هزار ساله قدم بگذاریم. ما همچنین می توانیم تعامل به اصطلاح دنیای غرب با جهان هند را یاد بگیریم - جایی که بسیاری به آنجا رفتند عاقل یاد بگیر