غول ها

در افسانه های بسیاری از ملت ها، در اسناد تاریخی و همچنین در اکتشافات باستان شناسی، نشانه هایی از وجود موجودات انسانی وجود دارد که از نظر اندازه و قدرت از ما گذشته بوده است.

مسیحیت تحت تأثیر جهان، مشهورترین شخص گالیث است. اما نشانه هایی وجود دارد که موجودات حتی بزرگتر وجود دارد.

مؤسسه اسمیتسونیان از پایان 19 مراقبت کرد. تخریب عمیق قرن بیستم از بقایای اسکلت یک تمدن ناشناخته بیشتر از 3 متر از موجودات قدامی است که در گذشته باستان ساکن آمریکای شمالی است.

مثل کسی که نمی خواست ما را حقیقت بداند ...