غول

در اسطوره های بسیاری از ملت ها ، در اسناد تاریخی و همچنین در یافته های باستان شناسی ، نشانه هایی از وجود موجودات انسان نما کشف می کنیم ، که در گذشته باستان از نظر اندازه و قدرت از ما پیشی می گرفتند.

مشهورترین جهان تحت تأثیر مسیحیت ، غول پیکر جالوت است. اما نشانه هایی وجود دارد که حتی موجودات بزرگتری نیز وجود داشته اند.

در اواخر قرن نوزدهم ، مitutionسسه اسمیتسونیان مراقبت از بین بردن جمعی از بقایای اسکلتی تمدن ناشناخته ای با قد بیش از 19 متر را که در گذشته های دور در محافظ آمریکای شمالی ساکن بودند ، انجام داد.

گویی کسی نمی خواست ما واقعیت را بدانیم ...