جمجمه طولانی

اطلاعات بیشتر در مورد موجودات دیگر که در گذشته این سیاره را با هم زندگی کرده اند، در سطح دادگاه رسانه ای بوده اند. ظاهر مشخص آنها با یک طاق بلند مدفوع و بزرگ آرچهای چشم ارتباط دارد. منشاء آنها هنوز معلوم نیست. محل اصلی بقایای اسکلت در پاراکاس آمریکا است. گروه کوچکتر نیز در مصر بود.