کودک ستاره

آزمایشات DNA جمجمه فرزند ستاره نشان داده است که حاوی توالی هایی است که از هیچ چیز زنده نیست و هنوز به ما در زمین شناخته شده است. بنابراین احتمال وجود دارد که او هسته منشاء فرازمینی باشد یا اینکه کسی با یک اجداد فوری بیگانه است.