جمجمه کشیده

اطلاعات بیشتر و بیشتری در مورد موجودات دیگری که در گذشته های دور همراه با انسان ها در این کره خاکی ساکن بودند ، به طور فزاینده ای در حال آشکار شدن است. شکل ظاهری مشخص آنها توسط طاق جمجمه کشیده و قوس های چشم بزرگ متصل می شود. اصل آنها هنوز مشخص نیست. محل اصلی بقایای اسکلتی در پاراکاس ، آمریکا است. گروه کوچکتری نیز در مصر پیدا شد.