حمله پرچم دروغین

عملیات تحت یک پرچم جعلی یا پرچم جعلی (انگلیسی عملیات پرچم دروغین یا پرچم دروغین)، در نهایت عملیات پرچم خارجی یک عملیات مخفی به رهبری یک دولت، شرکت یا سازمان دیگری است که به نظر می رسد توسط شخص دیگری انجام می شود. نام از مفهوم نظامی گرفته شده است پرواز رنگ غلط، یعنی عملیات انجام شده در رنگ های دیگر (ملی) از کسانی که دارای پرچم ملی هستند. از سوی دیگر، عملیات تحت یک پرچم جعلی محدود به رویارویی نظامی نمی شود و می تواند در زمان غیر نظامی و صلح، مانند عملیات اطلاعاتی انجام شود. [منبع: ویکی]