زیر پرچم جعلی حمله کنید

عملیات زیر پرچم دروغین یا پرچم جعلی (انگلیسی عملیات پرچم کاذب یا پرچم دروغین) ، در نهایت عملیات پرچم خارجی عملیاتی پنهانی است که توسط دولت ، شرکت یا سازمان دیگری انجام می شود که به نظر می رسد توسط شخص دیگری انجام می شود. این نام از مفهوم نظامی گرفته شده است رنگ کاذب پرواز، یعنی عملیاتی که با رنگهای مختلف (ملی) از پرچم کشور انجام شده است. در مقابل ، عملیات پرچم دروغ محدود به درگیری نظامی نیست و ممکن است در بخش های غیرنظامی و در زمان صلح مانند فعالیت های اطلاعاتی انجام شود. [منبع: ویکی]