باستان شناسی ممنوع

اکتشافات باستان شناسی که متناسب با چارچوب کتاب درسی تفسیر تاریخ ما نیست.