باستان شناسی ممنوع

اکتشافات باستان شناسی که در چارچوب کتاب درسی تفسیر تاریخ ما نمی گنجد.