زندگی در مریخ

برنامه فضایی رسمی ادعا می کند که مریخ تنها پروب های اتوماتیک دارد و مأموریت ها به مریخ با خدمه انسانی آماده نیست. خبرنگاران، با این حال، ادعا می کنند که مریخ از 50 سفر کرده است. سال ها و شرایط بسیار شبیه شرایط زمین است تا اینکه ناسا مایل به پذیرش آن باشد.