زندگی روی مریخ

برنامه رسمی فضایی ادعا می کند که تاکنون فقط کاوشگرهای خودکار در مریخ وجود داشته است و مأموریت های سرنشین دار به مریخ هنوز در دست اجرا هستند. با این حال ، خبرچین ادعا می کنند که مریخ از دهه 50 سفر شده است و شرایط موجود در آن بسیار بیشتر از زمین است ناسا حاضر به اعتراف