نمونه ای از سندی در مورد شیمی ریل ها

1 08. 07. 2022

Discovery World یک مستند بر روی این موضوع منتشر کرده است CHEMTRAILS. من یک نسخه ی نمایشی کوتاه (15 دقیقه) را از یک سند با دوبله ی چکی ارائه می دهم. آزمایشات آزمایشگاهی نشان می دهد که مداخلات در فضای ما در سند ذکر شده است.

 

مقالات مشابه