افراد سالم نمی توانند در بیماران زندگی کنند

2 13. 07. 2022

نمایش از سلامت فرد، بلکه جامعه به عنوان یک کل از آقای Hnízdil است حقایق بزرگ خود را از زندگی هر یک از ما. ما می توانیم احساس خوبی داشته باشیم، سالم تر باشیم و در یک جامعه سالم زندگی کنیم، اما لازم است مانع عبور ارزش های انسانی زندگی شویم. توقف به اجازه دستکاری حمل و نقل کردن و سوء استفاده در تمام اشکال آن اقتصاد فعلی، بهداشت، کشاورزی، آموزش و پرورش، و غیره متکبر، بی پروا، بیماران روانی cinické نمی توان نادیده گرفت و رها به آنها قدرت را به ما حکومت کنند. زنگ کلید ها کافی نیست! ضروری است که شیوه تفکر و رفتار در جهت دیگر تغییر کند.

منبع: کنفرانس چک

 

 

 

 

مقالات مشابه