شهادت شخصی

شهادت شاهدان مستقیم حوادث استثنایی و / یا افراد قابل اعتماد از رده فضانوردان ، فضانوردان ، دانشمندان ، ارتش ، دولت دولتی. اسناد معتبر از بایگانی های دولت.