حوادث

خوب است zماندن در داخل بر روی پاهای زمین و درک اینکه افرادی هستند که به دنبال یک مسیر معنوی از طرف طرف تاریکی سکه هستند. این دلایل پیروزی نیست و یا به آنها توجه زیادی می دهد. اما این دلیلی است که متوجه شوید که حتی این محل در قلب ما - حتی تاریک است. و این مهم است که چقدر با آن برخورد می کنیم. این که آیا ما با عشق و محبت محترمانه، و یا با احساس ناراحتی و نفرت می پذیریم.