عملیات سیاه

پروژه های مخفی که بیشتر با نام انگلیسی شناخته می شوند عملیات سیاه آنها مکانی هستند که آمریکا بخش قابل توجهی از بودجه سالانه خود را می دهد. هیچ کس نمی داند دقیقاً چگونه بودجه مصرف می شود. به طور رسمی در نظر گرفته می شود که در حال تولید سلاح و فناوری های جدید برای ارتش هستند.

با این حال ، اطلاعاتی که به آرامی در حال آشکار شدن است نشان می دهد که کارهای شیر با نقش فناوری فرازمینی - مهندسی معکوس و کاربردهای آنها برای ارتش و به ویژه استثنایی ، بخش غیرنظامی بازی می شود.