با شکوه 12

برای دولت رئیس جمهور ایالات متحده رئيس جمهور هری اس. ترومنا یک سازمان فوق مخفی معروف به با شکوه 12 یا MJ12. دستور کار اصلی آن مشاهده است UFO، انحلال شواهد حضور آن در جمع و به دست آوردن مواد فرازمینی برای مهندسی معکوس در یک مجتمع نظامی - صنعتی.