جادوگر 12

برای مدیریت رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور هری س. ترامانا آن را در فرمان او در 1947 تاسیس یک سازمان فوق العاده مخفی به نام جادوگر 12 یا MJ12. دستور کار اصلی او مشاهده است UFO، تخریب شواهدی از حضور خود را در برابر مردم و استخراج مواد خارج از زمین برای مهندسی معکوس در مجتمع نظامی-صنعتی.